Home Up

Consiliere si orientare

[Limba si comunicare] [Matematica si stiinte] [Om si societate] [Tehnologii] [Consiliere si orientare]

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  COMISIA METODICA A DIRIGINȚILOR

AN ȘCOLAR  2012- 2013

 

 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR și-a desfășurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului școlar, dar și ținând cont de cerințele și necesitățile educative ivite ulterior. Principalele activități derulate:

§  Constituirea Comisiei Metodice a Diriginților

§  Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in vigoare

§  Organizarea de sedințe cu părinții, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale ședințelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.

§  Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinților

§  Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali și cu familia, în vederea evitării abandonului școlar, precum și pentru monitorizarea și oferirea de consiliere elevilor proveniți din mediu familial dezorganizat sau mono-parental

§  Atragerea Comisiei Diriginților și implicit a elevilor în activități și programe școlare si extrașcolare de socializare, interrelaționare, culturalizare

  

Activitatea desfășurată

Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea și desfășurarea activităților de diriginte

Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învățământul liceal I.P.T de către toți diriginții;

Puncte forte:

- diriginții sunt familiarizați, din anii școlari anteriori, cu modificările programei de consiliere și orientare specifice învățământul liceal I.P.T

- diriginții au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere și orientare, conform nivelului școlar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale și semestriale la dirigenție

Stabilirea de către diriginți a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi și părinți în vederea desfășurării activităților:

- de suport educațional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de consiliere și orientare)

- de suport educațional, consiliere pentru părinți

Puncte forte:

- diriginții sunt familiarizați, din anii școlari anteriori, cu activitățile educative și temele de interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenție și în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinții

- diriginții au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfășurare la parametri calitativi înalți ora de dirigenție

Puncte slabe:

-          Multi elevi navetisti frecventeaza mai rar orele de consilere

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenție, activități extrașcolare, activități educative cu părinții)și desfășurarea activităților educative stabilite:

Puncte forte:

- diriginții au fost familiarizați, din anii școlari anteriori, cu machetele planificărilor anuale și semestriale la consiliere și orientare,

- diriginții au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de macheta caietului dirigintelui, adaptată la noile cerințe ale consilierii și orientării

- majoritatea diriginților au experiență didactică în desfășurarea activităților educative specifice statutului de diriginte

- diriginții s-au implicat lunar în activități extrașcolare cu clasa pe care o manageriază;

- majoritatea diriginților au păstrat o comunicare bună și periodică cu părinții elevilor pe care îi coordonează

Puncte slabe:

Mare parte din orele de dirigenție au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situației școlare și mai puțin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării

Întocmirea calendarului ședințelor cu părinții pe clase / ședințelor Consiliului Reprezentativ al Părinților și desfășurarea acestora, conform graficului.

Puncte forte:

- diriginții au beneficiat de tematică și scenarii didactice pentru ședințele cu părinții, de machete ale proceselor verbale pentru ședințe/ lectorate

- majoritatea diriginților au respectat termenele stabilite și au utilizat scenariile didactice propuse

Puncte slabe:

- există dificultăți în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma ședințelor cu părinții

- dificultăți în a identifica și aplica strategii coerente de motivare a părinților pentru a stabili un parteneriat eficient școală-familie                                                                   

Întocmirea calendarului activităților metodice la nivelul comisiei diriginților și desfășurarea activităților metodice:

Puncte forte:

-          susitnerea de lectii demonstrative

-          Dna Branzea Alina,clasa a IX a c,octombrie 2012

-          Dna Antemir Mihaela ,clasa a X a B,noiembrie 2012

Puncte slabe:

- preponderența scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite

Activități de promovare a unei culturi organizaționale a clasei de elevi (elaborare și promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale – tablouri, flori,  seturi de fotografii reprezentative pentru clasă)

Puncte forte:

- o parte din diriginți au inclus în orele de dirigenție (și în afara lor) activități educative de coeziune a grupului și ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naștere ale elevilor, activități de cunoaștere și socializare între clase, afișarea la panoul informativ a unui set de documente reprezentative,.

Puncte slabe:

- insuficientă personalizare a claselor din punct de vedere al obiecte ornamentale – tablouri, flori etc.

Activități de cunoaștere a particularităților psihosociale și de învățare ale elevilor și de management al relațiilor psiho-afective de tip elev-elev și elev-profesor

Puncte forte:

- majoritatea  diriginților au prelucrat  Regulamentului  Intern  la clasă;

- majoritatea diriginților au completat fișa de monitorizare a elevilor aflați în situația de risc școlar, la nivel de clasă

- mare parte a diriginților au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, conștientizând astfel, importanța unei mai bune cunoașteri a elevului și problemelor acestuia

- majoritatea diriginților s-au preocupat și implicat în creșterea coeziunii clasei și rezolvarea situațiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor

- majoritatea diriginților s-au preocupat și implicat în cunoașterea stilurilor de învățare la clasă și promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă

Puncte slabe:

- există la nivelul anumitor clase, situații tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict

Activități manageriere a situației disciplinare a clasei

Puncte forte:

- a existat o bună colaborare cu Poliția în vederea prevenirii și combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianță socio-școlară

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situațiile de indisciplină sau de absenteism școlar (comunicare și consiliere cu părțile implicate, implicarea și consilierea părinților, aplicarea sancțiunilor conform RI etc.)

Puncte slabe:

- există dificultăți de implementare unitară a procedurii de sancționare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor

- dificultăți de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului școlar

- dificultăți de stopare a fenomenului de absenteism școlar la anumiți elevi din învățământul obligatoriu

- dificultăți în a identifica și aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism școlar la clasele din învățământul obligatoriu

- dificultăți, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile școlare în condiții bune

Activități consiliere și orientare a elevilor

Puncte forte:

- derularea de activități consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenție (cu pondere ridicată la clasa  a XII-a)privind programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional al absolvenților.

- informarea claselor a  XII-a, a XIII-a, cu privire la metodologia examenului de certificare a competențelor profesionale

Puncte slabe:

-nu toti elevii dovedesc interes pentru pregatirea examenelor

 

Responsabil Comisia Metodica a Dirigintilor,

Dragomir Doina

 

Return to top

Modificat: 07-Oct-2015 11:10